Säännöt

Merkitty yhdistysrekisteriin 12.4.1996

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on lus Gentium ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) toimia kansainvälisestä oikeudesta ja sen lähitieteistä kiinnostuneiden tieteellisenä ja toiminnallisena yhteisönä,

2) edistää kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen yksityisoikeuden, oikeusvertailun sekä niihin liittyvien oikeusteoreettisten ja historiallisten ongelmien tutkimusta, opetusta ja opiskelua,

3) edistää kansainvälisiä kysymyksiä koskevan tietoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden leviämistä,

4) tarjota tietoja, virikkeitä ja toimintaa kansainvälisistä asioista kiinnostuneille yleismaailmallisten, ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavien ongelmien tiedostamiseksi, tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi,

5) Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien ja periaatteiden mukaisesti edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä oikeustieteellisen koulutuksen ja oikeudellisen ammattikäytännön antamia valmiuksia hyödyntäen,

6) tukea tutkijoiden ja opiskelijoiden kansainvälistä kanssakäymistä edistääkseen jäsenistönsä kehittymistä yleismaailmallisen yhteisön vastuunsatunteviksi ja aktiivisiksi jäseniksi, sekä

7) avata uusia näkökulmia kansainväliseen todellisuuteen tarjoamalla forum erilaisille mielipiteille.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) kustantaa kansainvälisen oikeuden ja sen lähi tieteiden vuosikirjaa sekä yhtä tai useampaa julkaisusarjaa sekä harjoittaa muutakin tarkoitukseensa liittyvää julkaisu toimintaa,

2) järjestää kokouksia sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia,

3) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,

4) toimii yhteistyössä muiden samoja päämääriä toteuttavien koti- ja ulkomaisten yh­teisöjen kanssa,

5) tuottaa ja välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen tieteellistä kirjallisuutta sekä muuta vastaavaa aineistoa,

6) tiedottaa tilaisuuksista, tapahtumista sekä muusta toiminnasta yhdistyksen piirissä sekä jäsenistöä muuten kiinnostavista asioista,

7) tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja kannanotoista muulle tiedeyhteisölle sekä joukkoviestimille ja viranomaisille, sekä

8) ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1) harjoittaa kustannustoimintaa,

2) vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, sekä

3) toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi omistaa ja hallita arvopapereita sekä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianmukaisen luvan.

5 § Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat:

1) varsinaiset jäsenet, jollaiseksi yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään hyväksyä kansainvälistä oikeutta tai sen lähitieteitä tutkivan, opiskelevan tai harrastavan henkilön,

2) kannattajajäsenet, jollaiseksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista, sekä

3) kunniajäsenet, jollaiseksi yhdistyksen kokous voi päätöksellään kutsua yhdistyksen ansioituneen jäsenen tai muun henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.

Aikaisempien sääntöjen mukaisten kirjeenvaihtajajäsenten jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille erikseen. Ne varsinaiset jäsenet, jotka ovat yhdistyksen perustaja jäseniä, sekä kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat. Yhdistyksen syyskokous voi vahvistaa opiskelijoille, työttömille tai muille vastaavassa taloudellisessa asemassa oleville alennetun jäsenmaksun.

Kaikilta jäsenmaksunsa laiminlyöneiltä jäseniltä voidaan pidättää jäsenetuihin kuuluvat julkaisut ja muut vastaavat etuudet, kunnes he ovat erääntyneet jäsenmaksunsa suorittaneet.

7 § Eroaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna ennen eronneeksikatsomispäätöksen tekemistä.

8 § Yhdistyksen hallitus

Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen syyskokouksen yhdistyksen jäsenten keskuudesta kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljätoista (14) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varajäsentä. .

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti,

2) valita varsinaisten jäsentensä keskuudesta yhden tai kaksi (1-2) varapuheenjohtajaa,

3) valita yhdistykselle sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt,

4) antaa kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle oma erityinen vastuualue yhdistyksen toiminnassa,

5) asettaa toimikaudekseen avukseen tarpeelliset toimielimet,

6) pitää jäsenluetteloa sekä päättää jäsenten hyväksymisestä ja eronneeksi katsomisesta, jos näissä säännöissä ei ole toisin säädetty,

7) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä panna täytäntöön niiden tekemät päätökset, sekä

8) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain ja sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

10 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota hallituksen kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, jos näissä säännöissä ei toisin säädetä. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, mutta äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen varsinaiset jäsenet ja hallituksen määräämät yhdistyksen toimihenkilöt kukin yksin.

12 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsut yhdistyksen kokouksiin postitetaan jokaiselle yhdistyksen jäsenelle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

14 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa vuosittain yhdistyksen hallituksen määrääminä päivinä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kotipaikan lisäksi yhdistyksen kokouksia voidaan pitää muillakin Suomen paikkakunnilla.

15 § Äänioikeus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella kokouksessa läsnäolevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota yhdistyksen kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, jos laissa tai näissä säännöissä ei toisin säädetä. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, mutta äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

16 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

1) käsitellä hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,

2) päättää edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, sekä

3) käsitellä muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

17 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

1) päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksuista sekä talousarviosta,

2) valita hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,

3) päättää hallituksen muiden varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten lukumäärästä näiden sääntöjen 8 § asettamissa rajoissa,

4) valita hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,

5) valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan, sekä

6) käsitellä muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahdenkymmenen (20) päivän väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.